Nieuws

30/10/2017

RTL Nieuws maakt opnames in afdeling EMB

RTL Nieuws maakt opnames in afdeling EMB

Goed nieuws: in het regeerakkoord is opgenomen dat de financiering van het onderwijs aan Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen wordt verbeterd!
Het is gelukt! Wat een goed nieuws voor onze leerlingen en onze school. We hebben het nieuwe  regeerakkoord gelezen en zijn ontzettend blij. De financiering van het onderwijs op scholen voor kinderen met Ernstig Meervoudige Beperkingen (EMB) wordt in de komende jaren een stuk eenvoudiger. Dat maakt dat deze groep kwetsbare leerlingen weer volwaardig de kans krijgt zich te ontplooien, net zoals ieder ander kind. En dat wij ons als school kunnen concentreren op waar het echt om gaat: onderwijs geven.

Ingewikkelde situatie
In totaal gaat het landelijk om ongeveer 2500 leerlingen die ernstig meervoudig beperkt zijn en behalve zeer intensief onderwijs ook zeer intensieve (medische) zorg nodig hebben. Daarvoor zijn tot nu toe verschillende financieringsstromen (Onderwijs, WLZ, Jeugdwet) en veel partners met wie moet worden samengewerkt en onderhandeld om de benodigde middelen voor onderwijs en zorg beschikbaar te krijgen.

Dat leidde tot veel bureaucratie en frustratie, zeker als het niet lukte om een kind te geven wat het nodig had.

En erger: het resultaat wisselde. Het kwam voor dat we maar geld kregen om EMB-leerlingen les te geven tot het 16e jaar in plaats van tot en met het 20e jaar, terwijl ze net zoveel recht op ontplooiing hebben als ieder ander.

Lobby in Den Haag
Vorig jaar werd ons dat te gortig. Het is een groep leerlingen die niet voor zichzelf kan opkomen, daarom deden wij dat. We zijn met andere mytylscholen gaan lobbyen om de financiering van de EMB-leerlingen rechtstreeks onder de rijksoverheid te laten vallen en om dit thema op de agenda te krijgen.

Meermaals hebben we in politiek Den Haag aan de bel getrokken. Gelukkig vonden we gehoor bij Paul van Meenen, Tweede Kamerlid van D66. En ook de CU en het CDA ondersteunden de plannen. Paul van Meenen is twee keer bij Mytylschool Tilburg op bezoek geweest en heeft het onderwerp in de Tweede Kamer aan de orde gesteld.

Rechtstreekse financiering
In het regeerakkoord staat nu: “Ook zal het kabinet, mede met het oog op leerlingen met een ernstig meervoudige handicap, bezien hoe de zorg voor leerlingen binnen een beperkt aantal onderwijsinstellingen met complexere casuïstiek direct uit de middelen voor zorg in onderwijstijd kan worden gefinancierd.”

Dat betekent dat scholen als de onze voor deze groep leerlingen dan rechtstreeks vanuit de Rijksoverheid worden gefinancierd.

Er staat ook dat het leerrecht zal worden vastgelegd. Daardoor kan iedere leerling EMB zo lang naar school als nodig is, hebben we niet meer te maken met een wisselende aanpak per samenwerkingsverband en heeft ieder kind maximale kans op ontplooiing.

De nieuwe regering gaat dit in de komende kabinetsperiode realiseren!

Uitzending RTL Nieuws
Het is in het land opgevallen dat een relatief kleine doelgroep het regeerakkoord heeft gehaald. RTL Nieuws heeft daarom contact opgenomen met onze school voor het maken van een nieuwsitem voor RTL Nieuws.

 

Klik op deze link voor de uitzending van RTL Nieuws (bij 8.59 begint het item inzake EMB): Uitzending RTL Nieuws

Met hartelijke groet,

Harry Hoekjen

Directeur-bestuurder
Onderwijscentrum Leijpark