Zorg in onderwijs

Een groot aantal leerlingen op Onderwijscentrum Leijpark heeft extra ondersteuning nodig om het onderwijs succesvol te doorlopen. Deze ondersteuning wordt Zorg in Onderwijs genoemd (ZiO) en kan bestaan uit persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld hulp bij de toiletgang of eten) of begeleiding bij activiteiten. Deze ondersteuning wordt bekostigd vanuit de Jeugdwet (vanuit de gemeente waarin het kind woont) of de Wet langdurige Zorg (Wlz, vanuit het zorgkantoor van de regio waarin het kind woont).

Voorheen werd ZiO op individuele basis geïndiceerd en ingepland. De afgelopen schooljaren is deze ondersteuning op Onderwijscentrum Leijpark meer en meer collectief georganiseerd. Vanaf schooljaar 2022-2023 is dit voor alle afdelingen het geval. Hieronder vindt u meer informatie hierover.

Wat verandert er en waarom?

Met name voor de kinderen die vanuit de Jeugdwet ondersteuning krijgen, verandert de situatie. Voorheen had een kind recht op extra ondersteuning op het moment dat de gemeente een individuele aanvraag goedkeurde. Er werd een vast aantal uur per week ingepland in overleg tussen ouders, school en de hulpverlener (in ons geval Amarant of Siza). Vanaf komend schooljaar krijgen alle leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning, maar geen Wlz-indicatie hebben, ZiO zonder dat hiervoor een individuele indicatie nodig is. De gemeenten kopen bij Amarant en Siza een aantal uur in, die zij vervolgens in overleg met school in de klassen inzetten. Hierdoor wordt de ondersteuning geboden waar en wanneer deze nodig is, hoeven ouders geen aanvraag voor hun kind in te dienen en is er meer rust in de klas. In schooljaar 2021-2022 werd deze werkwijze met succes toegepast in de 25 groepen van de SO-afdeling.

Waarom zijn er verschillende afspraken voor kinderen die vanuit de Jeugdwet zorg ontvangen en leerlingen die onder de Wlz vallen?

De Jeugdwet en Wet langdurige zorg zijn verschillende wetten, met verschillende uitgangspunten. Gemeenten kunnen grotendeels zelf beslissen hoe zij jeugdzorg voor hun inwoners regelen. Bij de Wlz is dit niet het geval. Een kind dat een indicatie krijgt voor Wlz, heeft recht op kindgebonden uren. Het is echter niet noodzakelijk dat deze individueel ingezet worden. Waar mogelijk kan ook ZiO vanuit de Wlz gebundeld ingezet worden, zodat er meer vraaggericht en effectiever ondersteuning verleend wordt. Dit geldt vooral voor leerlingen die ZiO ontvangen vanuit een Wlz-ZIN (Zorg in natura) indicatie. Het zorgkantoor maakt dan rechtstreeks met de zorgverlener afspraken over de in te zetten ondersteuning. Op die manier hoeven ouders niet belast te worden met aparte overleggen en afspraken omtrent de extra ondersteuning op school, zij kunnen dit direct met school afstemmen.

Wat betekent dit voor mijn kind?

Aangezien de ZiO-medewerkers niet meer op een vast tijdstip voor slechts een enkele leerling in een groep aanwezig zijn, kunnen zij beter hulp bieden waar dat nodig is. Leerlingen hoeven niet meer te wachten op de ZiO-medewerker tot het moment dat zij ingeroosterd staan. Daarnaast is de ZiO-medewerker een vast gezicht in de klas, waardoor hij/zij de kinderen beter leert kennen. Ook is het makkelijker om met de leerkracht en assistent te overleggen over de ondersteuning die de kinderen nodig hebben. Doordat er minder in- en uitloop is in de groep, is er meer rust.

Wat betekent dit voor mij als ouder?

Voor ZiO vanuit de jeugdwet hoeft u geen aparte aanvraag te doen bij de gemeente waarin u woont. Ook hoeft u geen aparte gesprekken te voeren en een overeenkomst af te sluiten met de zorgverlener over de zorg of begeleiding. In het Ontwikkelingsperspectief (OPP) van uw kind wordt opgenomen welke ondersteuning uw kind vanuit ZiO ontvangt.  Dit geldt ook voor ouders van een kind dat ZiO ontvangt vanuit Wlz-ZIN. Ook bij hen worden de doelen opgenomen in het OPP en hoeft u geen apart overleg te voeren met de zorgverlener. Voor leerlingen met een Wlz-PGB beschikking dient wel een aparte overeenkomst gesloten te worden tussen ouders en de zorgaanbieder.

Hoe worden afspraken over extra zorg vastgelegd en wie is hier voor verantwoordelijk?

De leerkracht van uw kind is verantwoordelijk voor de inhoud van het Ontwikkelingsperspectief (OPP), hierin staan naast de onderwijsdoelen ook de doelen en inzet van ZiO opgenomen. Om te bepalen welke ondersteuning door een ZiO-medewerker geleverd wordt, gaat de leerkracht in gesprek met u, de ZiO-medewerkers en eventueel andere betrokkenen bij uw kind. Tijdens evaluatiegesprekken worden de resultaten van de ZiO-inzet met ouders besproken.

Hoe wordt het aantal uur zorg voor een kind bepaald?

In eerste instantie kunnen leerkrachten, onderwijsassistenten en ZiO-begeleiders die betrokken zijn bij de groep van een leerling gezamenlijk afstemmen welke leerling wanneer ondersteuning nodig heeft. Indien de vraag de ondersteuning in de groep overstijgt, zal dit met de intern begeleider van de afdeling besproken worden. De intern begeleider stelt namens de Commissie voor de begeleiding in overleg met de leraar en ZiO-coördinatoren vast hoeveel uur er voor een leerling ingezet wordt, dit wordt opgenomen in het OPP. Overigens is het aantal uur voor een leerling bij de collectieve inzet niet elke week gelijk, het aantal uur dat opgenomen is, is een verwacht gemiddelde. Aangezien de ondersteuning vraaggericht wordt ingezet, kan het voorkomen dat een leerling de ene week veel meer ondersteuning vraagt dan de andere week.

Wie gaat de zorg of begeleiding leveren?

Amarant en Siza zijn geruime tijd de vaste samenwerkingspartners van Onderwijscentrum Leijpark. Zij zijn ook betrokken geweest bij de invoering van de collectieve inzet van ZiO. Hun medewerkers zijn gekwalificeerd en bevoegd om ZiO te leveren. Welke organisatie de ZiO in een bepaalde klas of aan een bepaalde leerling levert, wordt in onderling overleg bepaald. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de reeds aanwezige ZiO-medewerkers in de groep. ZiO-ondersteuning die expertise vraagt die Siza of Amarant niet in huis hebben, wordt door hen bij andere zorgverleners ingekocht.

Hoe kan ik blijven communiceren met de medewerker van Siza of Amarant?

ZiO-medewerkers van Siza en Amarant krijgen toegang tot ons leerlingvolgsysteem en worden gekoppeld aan Parro. Zodoende krijgen zij inzage in de gegevens van de leerlingen waar zij mee werken en kunnen ze rechtstreeks met de betreffende ouders communiceren.

Hoe wordt toegezien dat een leerling de aandacht krijgt om tot resultaat te komen?

In het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling wordt in overleg met de zorgverlener opgenomen welke ondersteuning geboden wordt, op welke tijden dit plaatsvindt en wie dit uitvoert. Bij de vaststelling en evaluatie van het OPP wordt dit punt met ouders besproken. Daarnaast wordt de inzet van collectieve ZiO op het niveau van de hele school geëvalueerd door een externe partij.

Wat gebeurt er met de huidige ZiO-inzet bij leerlingen met een individuele indicatie?

Deze ondersteuning wordt zoveel mogelijk voortgezet, zowel in het aantal uur als de persoon die de begeleiding biedt. Echter, het kan voorkomen dat vanwege de praktische uitvoerbaarheid, personele wisselingen plaatsvinden. Waar mogelijk wordt de ondersteuning gecombineerd met andere ondersteuningsvragen in de groep.

Geldt dit voor alle kinderen of zijn er verschillen tussen gemeenten?

Alle gemeenten uit Hart van Brabant (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk) en de gemeente Altena nemen deel aan deze samenwerking. Op het moment van schrijven lopen er gesprekken met een aantal andere gemeenten uit de regio.

De ZiO-inzet vanuit de Jeugdwet van leerlingen uit andere gemeenten worden opgenomen in de collectieve inzet. De verrekening van ZiO uren van deze leerlingen worden door de gemeenten geregeld, ouders of school zijn hier niet bij betrokken.