MR

De school heeft een medezeggenschapsraad die actief meedenkt. Wilt u informatie of heeft u een vraag? Stuur een mailtje naar: MR@ocleijpark.nl

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en zijn van 19:30u – 21:30u in een van de vergaderruimtes van school.

Agenda

Publieksverslag (de secretaris verkort de uitgebreide verslagen van de MR voor externe publicatie)
MR documenten (jaarverslag, statuut, huishoudelijk reglement, notulen).

Klik hier voor het jaarverslag MR 2020-2021

Klik hier voor het jaarverslag MR 2019-2020

Klik hier voor het jaarverslag MR 2018-2019.

Wat is de medezeggenschapsraad?
Zoals de meeste scholen heeft ook Onderwijscentrum Leijpark een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft een door de wet geregelde status. Voor een aantal zaken is het bestuur van de school verplicht een formeel advies aan de MR te vragen, voor andere zaken is er zelfs een goedkeuring van de MR vereist. Daarnaast kaart de MR ook zelf onderwerpen aan. De MR bestaat uit vier personeelsleden en vier ouders/verzorgers.

Waarom zou u als ouder in de MR zitting willen nemen?
Een argument zou kunnen zijn dat u een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van Onderwijscentrum Leijpark wilt leveren. De MR fungeert daarbij als klankbord en beoordeelt en becommentarieert plannen van de directie. Het laten horen van de mening van de ouders/verzorgers is daarom onmisbaar.
Maar ook algemene interesse, de wens om een wat nauwere band met de school van uw zoon of dochter te hebben, kunnen argumenten zijn om uzelf voor de MR aan te melden.

Wat betekent het in de praktijk?
Inhoudelijk: de MR is meer bezig met beleidsmatige zaken (begroting, vernieuwingen, communicatie, vakantierooster ed.) dan met individuele belangenbehartiging.
Tijd: in principe wordt er 10 keer per jaar vergaderd, altijd in de avonduren. Het komt voor dat er tussendoor overleg nodig is. Ook het lezen van de stukken vergt tijd. Zo nodig kunt U deelnemen aan een cursus, specifiek gericht op MR-activiteiten.

 

Personeelsgeleding

Anja de Raad

Ik vind het heel belangrijk dat er een afvaardiging van het personeel meedenkt met het maken van beleid. Directie, ouders en personeel hebben niet altijd dezelfde belangen, ook hun referentiekader is logischerwijs anders. Dat is ook goed. Maar om die reden is het heel belangrijk dat er bij het maken van beleid met al die partijen rekening wordt gehouden. Dat er SAMEN gekeken wordt naar beleid/beslissingen dat zowel voor de leerlingen (ouders), school als personeel het beste is. Dat kan alleen als alle geledingen dezelfde informatie krijgen en daar in alle openheid over kunnen overleggen.
Momenteel zitten we midden in een periode van veranderingen en komen er nog de nodige aan. In een ver verleden heb ik ook al zitting gehad in de MR. Ik weet dus waar ik aan begin. Ik wil me graag inzetten voor een MR die er mede voor zorg kan dragen dat onze school de juiste keuzes maakt en voor zowel leerlingen/ouders als personeel een fijne plek is om te verblijven.


Marie-Louise Vugts

Ik ben Marie-Louise Vugts en werk sinds 1988 op Onderwijscentrum Leijpark.

Buiten ’t VMBO en EMB afdeling, heb ik in deze jaren in alle andere afdelingen met veel plezier en enthousiasme gewerkt. Sinds september 2014 werk ik als Extern begeleider binnen het Voortgezet onderwijs voor Portvolio én SWV De Kempen. De eerste 3 jaren in combinatie met Primair onderwijs binnen SWV De Kempen.
Vanuit het personeel heb ik me (4 jaar geleden) kandidaat gesteld om lid te worden van MR.
Op deze manier wil ik (in)zicht krijgen op (te nemen) besluiten en regelingen die betrekking hebben op het reilen en zeilen van onze school in zijn geheel. Met een open positief vizier wil ik me hiervoor in gaan zetten. Hierbij wil ik gebruik maken van duidelijke, heldere communicatie met mijn ‘blik’ op de toekomst van onze school gericht.


Erica van Baal

Ik werk sinds 1993 als klassen-assistent op Onderwijscentrum Leijpark. Ik heb al die jaren ondersteund in de groepen van het basisonderwijs. Ook houd ik me al jaren bezig met het rooster van de klassen-assistentes. Maar al die tijd heb ik me eigenlijk niet bezig gehouden met het schoolbeleid. Voor mezelf was ik op zoek naar meer verbreding van mijn werk. Tegelijkertijd was de MR op zoek naar een personeelslid vanuit het ondersteunend personeel die lid wilde worden van de MR. Daar zag ik voor mezelf een uitdaging. Nu zit ik sinds januari 2017 in de MR. Veel van de beleidstukken vind ik nog lastig om te begrijpen, maar dat komt langzaamaan wel. Mijn vele ervaring die ik hier op school heb opgedaan kan ik binnen de MR wel goed gebruiken.

 


Léon van Nuenen (Voorzitter)

Sinds 1999 ben ik werkzaam op onze school. In de afgelopen 20 jaar ben ik voor een groot deel mentor geweest van een aanvangsgroep in de Toeleiding Arbeid (TA). Met veel enthousiasme werken we met alle collega’s toe naar een mooie toekomst voor onze jeugd. Als MR-lid ga ik mij de komende paar jaar weer inzetten voor onze school. In het verleden heb ik dat al eens eerder met veel plezier mogen doen. Aansluitend heb ik ook nog wat MR-werkzaamheden als ouder verricht op de school van mijn kinderen. Kortom, ik ben betrokken en hoop ook nu weer mijn steentje bij te kunnen dragen. Ik hoop een positieve bijdrage te leveren aan de gang van zaken op onze school. Ik vind het weer een uitdaging om mee te praten en mee te beslissen over het beleid van het ‘Onderwijscentrum Leijpark’.

Oudergeleding

Monique Aldenhuijsen

Mijn naam is Monique Aldenhuijsen. Ik ben getrouwd en onze zoon van vijf jaar is afgelopen schooljaar gestart in de kleutergroep van Onderwijscentrum Leijpark. Als lid van de medezeggenschapsraad wil ik vanuit het perspectief van de leerlingen en ouders meedenken over de visie van school en mee richting geven aan het beleid. In het dagelijks leven ben ik zzp’er en bied ik aan organisaties en stichtingen bestuursondersteuning (daarbij kan je denken aan secretariële en managementondersteuning). Vanuit de kennis en ervaring die ik heb opgedaan, verwacht ik in de medezeggenschapsraad een steentje bij te kunnen dragen. Een aantal dagen per week ben ik op het schoolplein te vinden om onze zoon te brengen en op te halen.


Jeroen Molenschot

Mijn naam is Jeroen Molenschot en ik ben getrouwd met Jolanda Wolters. Samen hebben we 3 kinderen waarvan de jongste (Marijn) op Onderwijscentrum Leijpark zit. Sinds 2017 zit ik in de MR. Als lid van de MR wil ik graag mee kijken naar de toekomstplannen van de school. Hoe kunnen we passend onderwijs leefbaar en betaalbaar houden voor onze kinderen. Wat kunnen we doen om een fijne omgeving voor alle belanghebbende te verzorgen / behouden. Binnen de MR heb ik de deeltaken “Wet- en regelgeving WMS/ Organisatie MR” en “Communicatie”. Deze sluiten goed aan op mijn interesses en werk. De MR rol is voor mij een manier om bij te dragen aan passend onderwijs wat Marijn en zijn schoolgenoten nodig hebben.


Marcel de Weijer

Mijn naam is Marcel de Weijer, ik ben 48 jaar en ik ben getrouwd met Annemarie en de vader van En Shi en Aoying. Aoying zit in EMB 5.

In mijn vrije tijd lees ik graag, ben ik regelmatig bezig met mijn pc en probeer ik te wandelen.

Ik ben werkzaam als verpleegkundige voor het EVA team van Amarant (Expertise Verpleegkundigen Amarant).

Ik heb me verkiesbaar gesteld om meer betrokken te kunnen zijn bij de ontwikkelingen van OC Leijpark. Gezien alle ontwikkelingen op school, en met name de ontwikkeling m.b.t. de EMB groepen en als ouder van een ernstig meervoudig beperkt kind denk ik dat ik zeker van meerwaarde kan zijn. In de loop van de afgelopen jaren heb ik soms kort wat voor het OC Leijpark kunnen betekenen, maar op deze manier kan dit structureel worden.

Ook als lid van het bestuur van het Charlotte Fonds, ben ik betrokken bij realisatie van een aantal projecten op school, maar als lid van de MR heb ik ook meer mogelijkheden om me te verdiepen in de school.


Fred Veldmeijer

Mijn naam is Fred Veldmeijer. Samen met mijn vrouw heb ik 4 kinderen, waarvan 2 pleegkinderen. Drie dochters van 22, 18 en 8 en een zoon van 14. De jongste zit op Onderwijscentrum Leijpark, in EMB4. Ik heb in de MR van de basisschool van de andere kinderen gezeten en zit in het overlegorgaan van pleegouders (POR) van Sterk Huis en William Schrikker. Ik heb informatica gestudeerd en was manager ICT. Naast het regelen van de zorg voor de jongste, ben ik nu docent informatica aan de Fontys Hogeschool.