MR

De school heeft een medezeggenschapsraad die actief meedenkt. Wilt u informatie of heeft u een vraag? Stuur een mailtje naar: MR@ocleijpark.nl.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en zijn van 19:00u – 20:30u in een van de vergaderruimtes van school. De agenda kan vooraf opgevraagd worden door een email te sturen naar info@ocleijpark.nl

MR vergaderschema schooljaar 2023-2024

Wat is de medezeggenschapsraad?
Zoals de meeste scholen heeft ook Onderwijscentrum Leijpark een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft een door de wet geregelde status. Voor een aantal zaken is het bestuur van de school verplicht een formeel advies aan de MR te vragen, voor andere zaken is er zelfs een goedkeuring van de MR vereist. Daarnaast kaart de MR ook zelf onderwerpen aan. De MR bestaat uit vier personeelsleden en vier ouders/verzorgers.

Waarom zou u als ouder in de MR zitting willen nemen?
Een argument zou kunnen zijn dat u een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van Onderwijscentrum Leijpark wilt leveren. De MR fungeert daarbij als klankbord en beoordeelt en becommentarieert plannen van de directie. Het laten horen van de mening van de ouders/verzorgers is daarom onmisbaar.
Maar ook algemene interesse, de wens om een wat nauwere band met de school van uw zoon of dochter te hebben, kunnen argumenten zijn om uzelf voor de MR aan te melden.

Wat betekent het in de praktijk?
Inhoudelijk: de MR is meer bezig met beleidsmatige zaken (begroting, vernieuwingen, communicatie, vakantierooster ed.) dan met individuele belangenbehartiging.
Tijd: in principe wordt er 10 keer per jaar vergaderd, altijd in de avonduren. Het komt voor dat er tussendoor overleg nodig is. Ook het lezen van de stukken vergt tijd. Zo nodig kunt U deelnemen aan een cursus, specifiek gericht op MR-activiteiten.

Jaarverslagen
Klik hier voor het jaarverslag MR 2022-2023

Klik hier voor het jaarverslag MR 2021-2022

Klik hier voor het jaarverslag MR 2020-2021

Klik hier voor het jaarverslag MR 2019-2020

Klik hier voor het jaarverslag MR 2018-2019.

Personeelsgeleding

Anja de Raad

Ik vind het heel belangrijk dat er een afvaardiging van het personeel meedenkt met het maken van beleid. Directie, ouders en personeel hebben niet altijd dezelfde belangen, ook hun referentiekader is logischerwijs anders. Dat is ook goed. Maar om die reden is het heel belangrijk dat er bij het maken van beleid met al die partijen rekening wordt gehouden. Dat er SAMEN gekeken wordt naar beleid/beslissingen dat zowel voor de leerlingen (ouders), school als personeel het beste is. Dat kan alleen als alle geledingen dezelfde informatie krijgen en daar in alle openheid over kunnen overleggen.
Momenteel zitten we midden in een periode van veranderingen en komen er nog de nodige aan. In een ver verleden heb ik ook al zitting gehad in de MR. Ik weet dus waar ik aan begin. Ik wil me graag inzetten voor een MR die er mede voor zorg kan dragen dat onze school de juiste keuzes maakt en voor zowel leerlingen/ouders als personeel een fijne plek is om te verblijven.


Marie-Louise Vugts

Ik ben Marie-Louise Vugts en werk sinds 1988 op Onderwijscentrum Leijpark.

Buiten het VMBO en de EMB afdeling, heb ik in deze jaren in alle andere afdelingen met veel plezier en enthousiasme gewerkt. Sinds september 2014 werk ik als Extern begeleider binnen het Primair- en Voortgezet onderwijs in Oirschot, de Kempen en Eindhoven.
Vanuit het personeel heb ik me kandidaat gesteld om lid te worden van de MR.
Op deze manier wil ik (in)zicht krijgen op (te nemen) besluiten en regelingen die betrekking hebben op het reilen en zeilen van onze school in zijn geheel. Met een open positief vizier zet ik me hiervoor in. Hierbij gebruik makend van duidelijke, heldere communicatie met mijn ‘blik’ op de toekomst van onze school gericht.


Niels Kieboom

Ik ben Niels, 33 jaar en werkzaam binnen het VSO afdeling arbeid onderbouw. Het is fantastisch om samen met de leerlingen op een praktische manier te werken en hen voor te bereiden op de toekomst.

Daarbij vind ik het belangrijk om de leerlingen in hun kracht te laten staan en een stukje zelfstandigheid mee te geven. Dit alles met een dosis humor en door altijd te kijken met een positieve blik. Ik ben van mening om altijd naar de mogelijkheden te kijken!

Mijn rol als lid binnen de MR is om op te komen voor de belangen van leerlingen, ouders en collega’s. Door kritisch te kijken naar wat nodig en belangrijk is. Mijn ervaringen die ik heb opgedaan op de andere Speciaal Onderwijs scholen waarin ik gewerkt heb wil ik daarin meenemen. Op een van deze scholen was ik lid binnen de GMR.

Als lid ban de MR hoop ik het onderwijs een stukje mooier en beter te maken, dan dat het al is!

Naast mijn werk ben ik Raadslid van D66 voor de gemeente Waalwijk. Een mooie uitdaging, waarin ik het belangrijk vind om op te komen voor de belangen van de inwoners van Waalwijk. Hierin beheer ik het Sociaal Domein. Wat inhoud dat ik mezelf inzet voor; onderwijs, jongeren, zorg en inclusie.

Verder ben ik getrouwd met Wesley en wonen we in Waalwijk samen met onze twee rode katers.


Léon van Nuenen (Voorzitter)

Sinds 1999 ben ik werkzaam op onze school. In de afgelopen 20 jaar ben ik voor een groot deel mentor geweest van een aanvangsgroep in de Toeleiding Arbeid (TA). Met veel enthousiasme werken we met alle collega’s toe naar een mooie toekomst voor onze jeugd. Als MR-lid ga ik mij de komende paar jaar weer inzetten voor onze school. In het verleden heb ik dat al eens eerder met veel plezier mogen doen. Aansluitend heb ik ook nog wat MR-werkzaamheden als ouder verricht op de school van mijn kinderen. Kortom, ik ben betrokken en hoop ook nu weer mijn steentje bij te kunnen dragen. Ik hoop een positieve bijdrage te leveren aan de gang van zaken op onze school. Ik vind het weer een uitdaging om mee te praten en mee te beslissen over het beleid van het ‘Onderwijscentrum Leijpark’.

Oudergeleding

Monique Aldenhuijsen

Mijn naam is Monique Aldenhuijsen. Ik ben getrouwd en onze zoon van vijf jaar is afgelopen schooljaar gestart in de kleutergroep van Onderwijscentrum Leijpark. Als lid van de medezeggenschapsraad wil ik vanuit het perspectief van de leerlingen en ouders meedenken over de visie van school en mee richting geven aan het beleid. In het dagelijks leven ben ik zzp’er en bied ik aan organisaties en stichtingen bestuursondersteuning (daarbij kan je denken aan secretariële en managementondersteuning). Vanuit de kennis en ervaring die ik heb opgedaan, verwacht ik in de medezeggenschapsraad een steentje bij te kunnen dragen. Een aantal dagen per week ben ik op het schoolplein te vinden om onze zoon te brengen en op te halen.


Mieke Coolen

Mijn naam is Mieke Coolen. Samen met mijn partner zijn wij pleegouders van Legend en Samuel. Legend zit op het VMBO van OC Leijpark. Het nieuwe schooljaar gaat hij starten in het tweede leerjaar. Samuel gaat het nieuwe schooljaar starten in de groep Dolfijnen.

Via deze weg wil ik alle ouders/verzorgers bedanken voor hun stem en vertrouwen in mij. Ik ga er alles aan doen om een goede vertegenwoordiger te zijn voor alle ouders/verzorgers voor de kinderen. Ik wil dit bereiken door transparant te zijn naar de ouders/verzorgers toe en hoop hierdoor ook een grotere betrokkenheid te krijgen vanuit de ouders/verzorgers richting de school. Daarom vind ik contact, actie en interactie met de achterban erg belangrijk, dit om te weten wat er leeft bij de ouders/verzorgers

Dus heb je vragen, ideeën of onderwerpen waarin wij als oudergeleding van de MR iets mee zouden of moeten doen laat het dan weten.

Dat kan via de mail van de MR OC Leijpark of spreek me gerust aan. Ik ben elke ochtend aanwezig als ik de kinderen naar school breng.


Jack Nederlof

Ik ben Jack Nederlof en ben de vader van Niels. Niels is 15 jaar en volgt zijn onderwijs op het VMBO, hij is begonnen aan zijn tweede jaar.

Ik ben getrouwd met Karin en wij wonen in Tilburg. Niels heeft nog een zus van 20, zij volgt de deeltijdopleiding van de PABO in Breda. In de winter kun je mij terugvinden op de Ireen Wüst IJsbaan en in de zomer zit ik graag op de racefiets, net zoals Niels. Samen rijden wij de nodige kilometers.

Ik vind het belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van kwetsbare kinderen ter voorbereiding van de maatschappij. Het is belangrijk dat kinderen via het speciale onderwijs zich op hun eigen tempo en binnen een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

Ik hoop vanuit mijn professie als advocaat, gespecialiseerd in het familierecht, mijn bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van het Onderwijscentrum Leijpark via de MR.


Inge van der Heijden

Mijn naam is Inge van der Heijden. Ik woon samen met Thomas en ben de trotse moeder van Ella. Zij heeft enorme stappen gemaakt sinds haar vroeggeboorte zes jaar geleden en gaat na de zomer met plezier naar groep 3 bij de Zebra’s.

Aangezien ik zie en merk hoeveel Ella heeft aan de begeleiding en het contact met klasgenoten op OCL, leek het me mooi om via de MR mijn steentje bij te dragen. Ik heb mijn eigen bedrijf en geef trainingen rondom psychologie, communicatie en samenwerking op allerlei Hogescholen/Universiteiten en in het bedrijfsleven. Voor mij staat samenwerking dus voorop om zo samen behoeften die spelen bij ouders, personeel maar misschien ook de omgeving te vertalen naar kansen voor onze kinderen op OCL. Spreek me gerust eens aan op het schoolplein, alleen maar leuk!