Missie & visie

Onze opdracht, ons bestaansrecht, hebben we beschreven in onze missie. Met onze visie geven we aan waar we voor gaan. De missie en visie vormen de basis van onze strategie om onze ambities waar te kunnen maken.

Missie

Wij bieden leerlingen van 4 – 20 jaar met een functionele beperking onderwijs, zorg en begeleiding op maat. Samen met ouders/verzorgers en onze belangrijke partners uit onderwijs, zorg en arbeid ondersteunen wij de leerlingen (zo thuisnabij mogelijk) bij het komen tot optimale persoonlijke ontplooiing en participatie in de samenleving. Wensen en belangen van individuele leerlingen en hun ouders/verzorgers op de domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap vormen hiervoor de basis. De leerkracht vervult in dit proces een centrale rol. Onze professionele en betrokken medewerkers geloven in de kracht van de dialoog en samenwerking én in het belang van transparantie en verbinding. Als scholengemeenschap willen we in het centrum van de ontwikkelingen staan en blijven we voor het uitoefenen van onze opdracht actief zoeken naar (nieuwe) verbindingen. We hebben oog voor de multiculturele samenleving waarin wij leven en we voelen ons verbonden met de christelijke visie.

Visie

Wij werken vanuit de volgende visie op onderwijs en ontwikkelen:

 1. Wij zien de leerling als een zichzelf ontplooiend individu.
 2. We gaan uit van de mogelijkheden van de leerling en passen daar het onderwijs, de zorg en begeleiding op aan.
 3. De leerling staat bij ons centraal en de leerkracht voert de regie over alle processen.
 4. We hechten veel waarde aan een grote betrokkenheid van ouders als educatief partner.
 5. De school is een ontmoetingsschool en werkt aan en vanuit een passende verbinding met de maatschappij.

Meer specifiek hebben we onze visie als volgt uitgewerkt:

 • We bieden onze leerlingen een veilige en passende leeromgeving.
 • Samenwerking van leerlingen, ouders, begeleiders en ondersteuners is een belangrijk vertrekpunt.
 • Het kwaliteitszorgsysteem is gebaseerd op zelfevaluatie en visitatie.
 • Het personeelsbeleid is gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van alle medewerkers en verdergaande expertiseontwikkeling van de school.
 • We streven naar het optimaal benutten van ICT-mogelijkheden binnen alle bedrijfsprocessen en alle denkbare aanpassingen voor leerlingen.
 • Het onderwijsaanbod is gericht op de benodigde kennis en vaardigheden binnen de informatie- en netwerkmaatschappij van nu en bereidt voor op de toekomst (21ste eeuws leren).