Kernwaarden

  Vanuit maatwerk werken aan brede ontwikkeling van iedere leerling

Het kind en de jongeren staan centraal. We bereiden leerlingen voor op het leven in de maatschappij en begeleiden ze in hun weg naar zelfstandigheid. We leveren maatwerk: vertrekpunt ligt in de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Wachtlijsten kennen we niet. Met het oog op toekomstig burgerschap zetten we leerlingen in hun kracht en werken we, samen met het netwerk rondom de leerling, aan het ontwikkelen van talenten. Dat betekent dat we ons onder meer richten op het verkrijgen van kennis, maar ook op sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, maatschappelijke positie en burgerschap. Alle leerlingen krijgen op een zo passend mogelijke plek onderwijs. Voor leerlingen die dat nodig hebben, biedt Libra revalidatie & audiologie in nauwe afstemming en vanuit een gemeenschappelijke missie kindgerichte revalidatie aan. We werken op alle domeinen opbrengstgericht en ‘halen eruit wat erin zit’. We werken aan een doorgaande lijn tussen school en thuis. We hebben oog voor 24/7 leren, parttime leren, tijdelijke arrangementen (in combinatie met regulier onderwijs), digitaal thuisonderwijs. De inzet van ICT/technologie helpt ons hierbij. Een goede transitie naar de maatschappij vereist dat we minder beschermend zijn. Dat we gecontroleerd los laten en passend afstand nemen. En daarbij als vanzelf de veiligheid en veilige plekken voor alle leerlingen waarborgen.

  Zichtbaar samenwerken aan een passende plaats voor onze leerlingen in de samenleving

Leerlingen van onze school stromen op drie niveaus uit: dagbesteding, arbeid of (vervolg)onderwijs. Onze inzet is er op gericht dat alle leerlingen op een passende plaats in de samenleving terecht komen. Organisatiebreed zijn wij in staat om voor alle leerlingen, in samenspraak met de leerling en zijn/haar ouders, adequate ontwikkelingsperspectieven op te stellen. Wij nemen initiatieven om samen met lokale, regionale en landelijke organisaties te komen tot de gewenste participatie van onze leerlingen. We weten gezamenlijk voor onze leerlingen voldoende passende plekken op de reguliere arbeidsmarkt te realiseren, tot de juiste vormen van dagbesteding te komen en een goede aansluiting bij het regulier onderwijs te bewerkstelligen.

Binnen onze school hebben we in het VSO onze arbeidstoeleiding doorontwikkeld. Daarbij hebben we met de inzet van jobcoaching een effectieve manier gevonden om onze leerlingen aan het werk te helpen en aan het werk te houden. Onze deskundigen begeleiden leerlingen zodat ook een overgang naar het regulier vervolgonderwijs succesvol plaatsvindt. Middels het bieden van nazorg werken we ook aan de bestendiging van de uitstroom.

We bieden alle leerlingen een uitdagende leeromgeving in een veilig en prettig pedagogisch en didactisch klimaat. Onze leeromgeving is gericht op binnen en buiten en op de verbinding daar tussen. Onderwijscentrum Leijpark is nadrukkelijk verbonden met de wijk en samenleving en de buitenwereld wordt binnen gehaald. Om dit te realiseren werken we samen met ouders, vrijwilligers, gemeente/wijk, woon-werkvormen, andere scholen en partners uit de zorg, welzijn en opvang. We zetten concrete stappen in de doorontwikkeling naar een brede school. We hebben het juiste aanbod vóór school en na school en bieden, in nauwe afstemming met deskundige partijen, logeer- en vakantiemogelijkheden.

  Alle medewerkers zijn professioneel, werken vanuit een open houding, zijn betrokken en trots

Medewerkers van Onderwijscentrum Leijpark beschikken over de vereiste kennis, vaardigheden en expertise om vanuit onze gemeenschappelijke visie leerlingen te begeleiden naar een passende plaats in de samenleving. Alle professionals zijn verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling. Onderwijscentrum Leijpark ondersteunt medewerkers daarbij. En zorgt er voor dat, ook in relatie tot de (veranderende) doelgroep, de vereiste competenties en bevoegdheids-niveaus aanwezig zijn. De basishouding is onderzoekend gericht op zelfreflectie ‘wat moet ik doen om de individuele leerling te ondersteunen bij de leervragen’.

Leren binnen en buiten de organisatie, kennis delen met partners uit het regulier en speciaal onderwijs en andere sectoren hebben we concreet vorm gegeven. ‘Leren van en met elkaar’ en ‘weten van elkaar’ heeft gezorgd voor inzicht in de kwaliteiten van medewerkers; specifieke kwaliteiten worden gedifferentieerd en naar behoefte ingezet. In het primair proces, op het onderwijskundig domein, staat de leerkracht centraal. Om op basis van de behoefte van een leerling maatwerk te kunnen leveren, ontwikkelt de leerkracht zich steeds meer in de richting van een coach. Na een goed gevoerde dialoog weten we wat we daar samen onder verstaan en hoe we dit concreet vorm willen geven. Samen hebben we de organisatiecultuur van Onderwijscentrum Leijpark vorm gegeven en deze bevat de volgende kenmerken: openheid en externe gerichtheid, plezier en trots, betrokkenheid en passie, vernieuwing en flexibiliteit.

  Onderwijscentrum Leijpark is een vitale organisatie die midden in de samenleving staat

Onderwijscentrum Leijpark is een vitale organisatie: bereikt nu en in de toekomst haar doelen en is in staat om adequaat in te spelen op de (veranderende) omgeving en behoeften van medewerkers. De belangrijkste processen met betrekking tot het primaire proces (onderwijs en kwaliteit), personeel en financiën zijn op orde. In een transparante cyclus zijn op de vereiste niveaus in de organisatie gezamenlijk afspraken gemaakt over het proces van verbeteren en vernieuwen: plan (inventariseren), do (implementatie), study (onderzoek en analyseren), act (borging en bijstellen). Deze cyclus biedt onze organisatie de gewenste ruimte voor creativiteit en innovatie. Daarbij weten we middels efficiënte interne structuren de werkdruk te verminderen.

We staan open voor samenwerking(svormen) met relevante partners die ons helpen in onze opdracht om ook in de toekomst een vitale onderwijsvoorziening voor leerlingen met een specialistische onderwijsbehoefte te blijven. We onderzoeken actief de mogelijkheden van krachtenbundeling die een meerwaarde kunnen opleveren. Belangrijke elementen zijn daarbij het behouden van kwaliteit en cultuur.

Onderwijscentrum Leijpark staat in de regio Midden-Brabant bekend als de onderwijsorganisatie voor het bieden van specialistische ondersteuning (onderwijs, zorg en begeleiding) aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Bij het leveren van de gewenste kwaliteit en maatwerk wordt intensief samengewerkt met relevante partners op het gebied van onderwijs, zorg, welzijn, arbeid en opvang. Onze communicatie intern en extern is transparant en eenduidig en zorgt onder meer binnen de samenwerkingsverbanden en bij collega-scholen voor een goede positionering en profilering.